Samarbetspartners

Kortfiskeområdet har fördjupade samarbeten med:

SCA

Delar av kortfiskeområdets vatten, i både Bodens och Gällivare kommun, arrenderas av SCA. De var en av tre parter som bildade kortfiskeområdet 1994. Dom har generellt en begränsad andel ensamägda fiskevatten, trots deras stora markinnehav. Delägda eller så kallade samfällda vatten utgör den allra största delen av vattenarealen, cirka 90 procent, medan resten utgörs av helägda fiskevatten. De flesta vattnen har efter hand i mycket stor utsträckning ordnats i fiskevårdsområden eller kortfiskeområden.

Sveaskog

Sveaskog var också en av de parter som genom samverkansavtal var med och bildade kortfiskeområdet 1994 och har, som förvaltare av Fastighetsverkets fiskerätter, bidragit med viktiga delar i området - reproduktionsvatten för öring och lax, uppväxtområdet för öring och lax samt långa sträckor med attraktiva fiskeplatser. De största restaureringsåtgärder vi utfört genom åren har varit i vattendrag belägna på Sveaskogs marker.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Vi har ett mycket bra och nära samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten. Laxräknaren är ett exempel där vi tillsammans med dem och Sportfiskarna gör det möjligt att räkna och bokföra upp- och utvandring av fisk i älven. Det är en av många uppgifter som är viktiga för att vi ska kunna fatta rätt beslut kring regler och förvaltningsmål. Länsstyrelsen är också den enskilt största aktören och stödgivaren avseende biotopvård i Norrbotten. För Råneälven är deras stöd i form av finansiering och kompetens inom restaureringsåtgärder ovärderligt.

Rewilding LaplandRewilding Europe

Rewilding Lapland, som en del av Rewilding Europe, har till uppgift att samla in medel för att genomföra praktiska aktiviteter till gagn för naturen och människorna i regionen, sammanställa och sprida information om det vilda djur- och naturlivet i Lappland och kopplingarna till samernas unika kulturarv, samt arrangera möten, diskussioner och utbildningar i syfte att öka förståelsen för denna unika del av Europa.

SportfiskarnaSportfiskarna

Sportfiskarna är en mycket nära partner i utvecklandet av förvaltningen av vårt kortfiskeområde. Genom att stötta och bidra med både teknik, kompetens och andra resurser möjliggör de att vi kan genomföra laxräkning och fångstrapportering i den form vi gör idag. Det är en av grunderna för att i framtiden kunna ha en älvdalsspecifik förvaltning med fisketider och regler anpassade för de olika intressegrupper som förvaltningen svarar mot.

Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för östersjölaxStiftelsen för östersjölaxen är en ideell organisation för Östersjöns älvar. Man företräder idag över 12 000 fiskerättsägare längs älvar från Mörrumsån i söder till Lainio och Muonio älvar i norr representerade genom vattendragens förvaltningsorganisationer. Med sig har de även företag inom fisketurismnäringen och stöds av Sportfiskarna - Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas Samorganisation, fisketidningar, sportfiskeredskapstillverkare och ett flertal kommuner.

Man arbetar för en ny långsiktig och hållbar laxförvaltning genom att gemensamt påverka våra beslutsfattare genom skrivelser och uppvaktningar. De stödjer även aktivt enskilda förvaltningsorganisationers arbete för att minska beskattningen av enskilda bestånd genom att köpa ut fiskare eller arrendera upp fiskerätter utanför älvar med svaga bestånd. Man bidrar även till arrendekostnaderna i Råneälvens mynningsområde.

Rånbyns Samfällighetsförening

Rånbyns Samfällighetsförening och Degerselsbygdens Samfällighetsförening har ett arrendeavtal avseende fällfiskeplatser. Det innebär att Degerselsbygdens Samfällighetsförening arrenderar samtliga fällfiskeplatser i Råneälvens mynningsområde av Rånbyns Samfällighetsförening. På detta sätt garanteras den uppvandrande laxen en så fri passage till älven och dess lekområden som möjligt. Samarbetet mellan parterna kan också anses utgöra en grund för den älvdalsspecifika laxförvaltning som troligtvis kommer.