Särskilda regler avseende laxfiske 2019

 

Laxfisket i vår del av älven startar 1:a Juni.

 

Ny fiskeregel för Brändbergsfallet fr.o.m. 2019-06-19. Då mycket fisk samlas nedanför fallet ökar risken för felkrokning vid användande av trekrok. För att minska risken för detta, har vi därför beslutat att fr.o.m. 2019-06-19 är endast enkelkrok tillåtet med max krikgap på 12 mm både för flugfiske och spinnfiske. Vi hoppas alla respekterar denna regelförändring. 

 


Degerselsbygdens samfällighetsförening har under många år arbetat för att själva få sätta reglerna för fiske på våra vatten, och därigenom t ex kunna öppna fisket efter lax tidigare än 19 juni, vilket HaV reglerar. Vi vet att enda vägen till en älvdalsspecifik förvaltning är att bedriva ett arbete som:

  • baseras på målsättningar om biologisk mångfald och ekologiskt hållbart
  • tar bred hänsyn till olika intressenter - fiskerättsägare, lokalbefolkning, fiskare, besökare
  • bygger på mätbara metoder - både vad gäller fisken som resurs, och vårt nyttjande av den resursen

 

Läs gärna igenom detta - och hjälp oss att genomföra det på ett bra sätt så kan vi med stor sannolikhet få till stånd en egen förvaltning av älven.

VILLKOR

  1. Under dispenstiden får ingen lax avlivas.
  2. Samtliga fångade laxar ska rapporteras inom ramen för det rapportsystem som tillämpas på den aktuella älvssträckan.
  3. Efter fiskesäsongen ska resultaten från årets fiske rapporteras till länsstyrelsen och utfallet för dispensperioden ska särskilt belysas.
  4. Under dispensperioden ska fisketillsynen intensifieras.
  5. Efter fiskesäsongen ska den samlade fisketillsynen redovisas till länsstyrelsen och resultatet från de extra tillsynsinsatserna under dispensperioden ska särskilt belysas.
  6. Dispensen kan upphävas eller ändras av Länsstyrelsen av fiskevårdsskäl eller ifall villkor alternativt föreskrifter inte efterlevs.
  7. Länsstyrelsen kan vid ändring av Havs- och Vattenmyndighetens och Fiskeriverkets föreskrifter upphäva dispensen.

Motivering

Degerselsbygdens samfällighetsförening medverkar i ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en modell för älvsspecifik förvaltning av laxfisket. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Viktiga komponenter i förvaltningen är att få till stånd en fungerande fångstrapportering och att utveckla former för en mer säsongsanpassad fiskereglering som ger förbättrade förutsättningar för utveckling av den lokala besöksnäringen utan att äventyra laxbeståndets status. Länsstyrelsen bedömer att detta utgör sådana särskilda skäl som motiverar att dispens beviljas.