Fiskeregler

 

OBS 

Ny fiskeregel för Brändbergsfallet fr.o.m. 2019-06-19. Då mycket fisk samlas nedanför fallet ökar risken för felkrokning vid användande av trekrok. För att minska risken för detta, har vi därför beslutat att fr.o.m. 2019-06-19 är endast enkelkrok tillåtet med max krikgap på 12 mm både för flugfiske och spinnfiske. Vi hoppas alla respekterar denna regelförändring. 

FKB 2016

beslutade Maj 2016. OBSERVERA ATT LAXFISKET FÅR PÅBÖRJAS 1 JUNI 2017. BEAKTA SÄRSKILDA BESTÄMMELSER och fiskeområden, vilka redogörs för i fiskekortsbilagan. För året 2018 gäller samma regler som för 2016.

HÄR KAN DU LADDA NER FISKEKORTSBILAGAN

Dessa regler gäller hela kortfiskeområdet - även de sträckor som har särskilda bestämmelser. Kräftfisket har särskilt fiskekort och särskilda reglerDu kan läsa mer om kräftfisket här.
 
Finns fler fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla - såväl flug- som spinnfiskare.
 • Fiske med mask eller annat naturligt/doftande agn är förbjudet i allt strömmande vatten. T ex. mask, powerbait, räkor, maggot, fisk.
 • Max en trekrok vid fiske i strömmande vatten är tillåtet - med en största öppning mellan krokskaft och spets av 12 mm, normalt strl 4.
 • Det är inte tillåtet att använda sänken i någon form vid fiske i strömmande vatten. Flöten är tillåtet. Till strömmande vattten räknas ej Valvträsket, Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt Grundträsket och Stor-Lappträsket.
 • Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.

SÄRSKILDA LAXFISKEREGLER

Lax - minimimått 50cm. Gälplomb och fiskekort krävs för fiske efter lax.
 • Det är tillåtet att fiska riktat efter lax mellan 1 juni och 31 augusti.
 • Endast Catch & Release 1 - 18 juni samt 1 - 31 augusti, gäller inom hela kortfiskeområdet.
 • Avlivning av lax får endast ske under perioden 19 juni till 31 juli.
Vid avlivande av lax skall plomben omedelbart fästas på fisken. 
Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt fiskekort (Råneälvens norra kortfiskeområde) och med innehav av oanvänd gälplomb för märkning av avlivad lax. Om man vill avliva en lax och fortsätta fiska krävs följdaktligen två (2) stycken gälplomber.
Innehav av oanvänd gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort. Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas. Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.
Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra påföljder såsom polisanmälan och avstängning från fiske.
 • Tillsynsman kan med omedelbar verkan förverka fisketillståndet och avhysa fiskare som bryter mot fiskreglerna.
 • Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag, under perioden 19 juni - 31 juli, oavsett hur många gälplomber man införskaffat.
 • Det är tillåtet att lösa flera laxplomber vid samma tillfälle, dock max 3 laxplomber per år. Vid inköp av gälplomb ska giltigt fiskekort och identifikationshandlingar (t.ex. körkort) uppvisas. Vid köpet registreras köparens personuppgifter och fiskekortnummer.
 • Gälplomb är endast giltig under en säsong.
 • Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Ej använda gälplomber återbetalas ej, men skall fångstrapporteras. Ej rapporterade plomber kan medföra avstängning från fiske.
 • Barn under 16 år fiskar på och nyttjar vid avlivning målsmans gälplomb.

MINIMIMÅTT

 • Lax - minimimått 50cm. Gälplomb krävs för att fiska efter och avliva lax. Se särskilda bestämmelser.
 • Harr - minimimått 35cm. Fredad 1 mars till 31 maj.
 • Öring - Fredad året runt.
 • Gös - minimimått 40cm.

FISKEOMRÅDEN

Dessa regler råder för fiske i Råneälvens norra kortfiskeområde. Var uppmärksam på vilka vatten och vilka sträckor som är upplåtna inom kortfiskeområdet. Allt fiske kräver särskilt tillstånd i form av fiskekort och ibland gälplomb (lax). Råneälvens norra kortfiskeområde erbjuder ett gemensamt fiskekort för stora delar av älven och gäller huvudfåran, med tillhörande sel, från Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå kommun, bortsett Mårdsels byavatten, Nattavaraara byavatten och privata sträckor nedströms bron i Klingersel på norra stranden . Kortet gäller även Rörån och flera biflöden till Råneälven, främst i Bodens kommun. Var noga med att kontrollera i att ni fiskar på upplåtna vatten, och har rätt tillstånd för att fiska där.