Råneälvens fiskarter

 

Råneälven har en stor artrikedom, genom sina varierande biotoper. Förutom de nedan presenterade fiskarterna finns ett av Sveriges starkaste flodkräftbestånd och fläckvis även den hotade flodpärlmusslan.

Harr (Thymallus thymallus) förekommer i hela älvsystemet. Den leker under våren och är fredad under perioden 1 mars – 31 maj. Under denna period skall all harr återutsättas. Minimimåttet för harr är 35 cm. Vi rekommenderar sparsamt uttag av harr.

Öringen (Salmo trutta) förekommer i stationär och havsvandrande form. Öringbeståndet i Råneälven är så svagt att det inte kan betraktas som en fiskbar resurs. Därför är öringen fredad året runt i hela älven inklusive dess biflöden. All fångad öring ska ovillkorligen återutsättas. Öringen leker under hösten.

Laxen (Salmo salar) är tidigt uppvandrande i Råneälven. Uttaget av lax är begränsat i hela älven till max 1 lax/fiskare och dygn, under perioden 1 juni till 31 juli. Övrig tid på året skall all lax ovillkorligen återutsättas. Minimimåttet för lax är 50 cm. Laxen leker under hösten. Man får max avliva och behålla 3 laxar per år.

Gädda (Essox lucius) är vanligt förekommande i hela älvsystemet, med mycket starka bestånd i kustområdet och de större selen. Leker på våren, men är ej fredad under någon period av året. Gäddan har inget minimimått. Även gädda kan återutsättas.

Abborre (Perca fluviatilis) förekommer längs hela älvsystemet i varierande bestånd. De större selen håller normalt starka bestånd. Abborren är vårlekande men är ej fredad under någon period av året. Abborren har inget minimimått.

Gös (Perca lucioperca) finns i begränsad omfattning i de nedre selområdena av Råneälven. Når vikter på upp till 10 kg. De vanligaste fångsterna är fiskar på 0,5 – 2 kg. Minimimåttet för Gös är 40 cm. Gösen har ingen fredningsperiod i Råneälven.

Övriga arter som förekommer i Råneälven är bland annat – Lake, Mört, Stäm, Benlöja, Sik, Siklöja, Nejonöga, Gärs, Brax, Ål, Id och Simpa. Dessa regleras ej av särskilda minimimått eller fångstkvoter.