Laxfiskekortet som infördes 2020 ska fångstrapporteras. Kortet gäller 24h från vald starttid och gäller laxfiske och alla andra tillåtna arter. Våra fiskekort går ej att köpa via återförsäljare utan köps via nätet med undantag av kräftfiskekortet som endast säljs via återförsäljare.
3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ laxfiske.

Ny fiskeregel för Brändbergsfallet fr.o.m. 2019-06-19.
Då mycket fisk samlas nedanför fallet ökar risken för felkrokning vid användande av trekrok. För att minska risken för detta, har vi därför beslutat att fr.o.m. 2019-06-19 är endast enkelkrok tillåtet med max krokgap på 12 mm både för flugfiske och bombardafiske. Vid spinnfiske är en trekrok tillåtet med max krokgap på 12mm. Vi hoppas alla respekterar denna regelförändring.

Övriga fiskeregler

Årskortet gäller familj inkl barn upp till 16 år och gäller EJ för laxfiske.
3 dygnskortet gäller EJ för laxfiske.

Lax – minimimått 50cm. Gälplomb och särskilt laxfiskekort krävs för att fiska
efter och avliva lax. Se särskilda bestämmelser.
Harr – minimimått 35cm. Fredad 1 mars till 31 maj.
Öring – Fredad året runt.
Gös – minimimått 40cm.

Dessa regler gäller hela kortfiskeområdet – även de sträckor som har särskilda bestämmelser.

Finns fler fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla – såväl flug- som spinnfiskare.
Fiske med mask eller annat naturligt/doftande agn är förbjudet i allt strömmande vatten. T ex. mask, powerbait, räkor, maggot, fisk.

Det är inte tillåtet att använda sänken i någon form vid fiske i strömmande vatten. Flöten är tillåtet. Till strömmande vattten räknas ej Valvträsket, Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt Grundträsket och Stor-Lappträsket.

Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.

SÄRSKILDA LAXFISKEREGLER
Nytt laxfiskekort infört 2020 och skall fångstrapporteras. Kortet gäller 24h.

Krokar
Nedanför Brändbergsfallet får man endast använda enkelkrok vid flugfiske och bombardafiske. Vid spinnfiske är en trekrok tillåtet med max krokap på 12mm. Vi hoppas alla respekterar detta.

Max en trekrok vid laxfiske i övriga strömmande vatten är tillåtet – med en största öppning mellan krokskaft och spets av 12 mm, normalt strl 4

Lax – minimimått 50cm. Gälplomb och särskilt laxfiskekort krävs för fiske efter lax.
Det är tillåtet att fiska riktat efter lax mellan 1 juni och 31 augusti. Under perioden 1-31 aug gäller endast Catch & Release på lax inom hela kortfiskeområdet.
Vid avlivande av lax skall plomben omedelbart fästas på fisken. Avlivning av lax får endast ske under perioden 1 juni till 31 juli.

Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt laxfiskekort (Råneälvens norra kortfiskeområde) och med innehav av oanvänd gälplomb för märkning av avlivad lax. Om man vill avliva en lax och fortsätta fiska krävs följdaktligen två (2) stycken gälplomber.

Innehav av oanvänd gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort. Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas. Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.

Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra påföljder såsom polisanmälan och avstängning från fiske.
Tillsynsman kan med omedelbar verkan förverka fisketillståndet och avhysa fiskare som bryter mot fiskreglerna.
Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag, under perioden 19 juni – 31 juli, oavsett hur många gälplomber man införskaffat.

Det är tillåtet att lösa flera laxplomber vid samma tillfälle..

Gälplomb är endast giltig under en säsong.
Ej använda gälplomber återbetalas ej.
Barn under 16 år fiskar på och nyttjar vid avlivning målsmans gälplomb.

FISKEOMRÅDEN

Dessa regler råder för fiske i Råneälvens norra kortfiskeområde. Var uppmärksam på vilka vatten och vilka sträckor som är upplåtna inom kortfiskeområdet. Allt fiske kräver särskilt tillstånd i form av fiskekort och ibland gälplomb (lax). Råneälvens norra kortfiskeområde erbjuder ett gemensamt fiskekort för stora delar av älven och gäller huvudfåran, med tillhörande sel, från Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå kommun, bortsett Mårdsels byavatten, Nattavaraara byavatten och privata sträckor nedströms bron i Klingersel på norra stranden . Kortet gäller även Rörån och flera biflöden till Råneälven, främst i Bodens kommun. Var noga med att kontrollera i att ni fiskar på upplåtna vatten, och har rätt tillstånd för att fiska där.

Kräftfiskeregler

Max 5 burar per kort.
Observera, fiske tillåtet kl 17-23 på angivet datum.
Minimilängd 12 cm.