Fiskevård & Förvaltning


Vi vill utveckla fisket i Råne Älvdal till ett långsiktigt hållbart fiskevatten med hänsyn tagen till vår fiskstam och ekologi, kommande generationer, lokalbefolkning och besökare. 

Det fiskeområde vi förvaltar inbegriper huvudfåran, med tillhörande sel, från Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå kommun, exklusive Mårdsels byavatten, Nattavaraara byavatten och privat vatten i Klingersel, norra stranden nedströms bron. Kortet gäller även Rörån & flera biflöden, främst inom Bodens kommun.

Vi ser det som viktigt att det ges möjlighet till en öppen dialog mellan alla intressegrupper för att utvecklingen ska bli långsitkigt hållbar. Därför håller vi ett öppet möte varje år där allmänheten får ta del av statistik och lärdommar från föregående fiskeår, samt ges möjligheten att föreslå förändringar och utvecklingsprojekt för kommande år. 

Därefter arbetar vi fram de regler som som ska gälla för kommande säsong vilka normalt presenteras under våren, inför kommande säsong.