Pågående projekt

 

Inom kortfiskeområdet driver vi projekt inom flera olika områden, såsom;

  • Tillsyn - för att främja att de regler förvaltningen bygger på efterlevs.
  • Statistik - för att över tid kunna se tendens på olika företeelser och sätta regler utifrån en förväntad status på bestånden, såsom laxräkning, fångstrapportering och elfiske.
  • Biotopvård - Återställnngsarbeten och anläggande av lekbottnar för främst migrerande fisk som lax och havsvandrande öring.
  • Fri passage - genom att arrendera de fasta fiskena runt Råneälvens mynning ger vi fler fiskar fri passage till lekområdena högt upp i älvsystemet.
  • Strategisk påverkan - vi arbetar aktivt för att skärpa reglerna för skogsindustrin avseende hur man får avverka i närheten av vatten, dikningar, vägrummor etc.

Gemensamt för all våra projekt är att de syftar till att hjälpa de migrerande fiskarna att bli fler och ge dem livskraftigare miljöer. Vi arbetar även med vissa andra projekt såsom att anlägga naturramper för sjösättning av båtar i de stora sjöarna.

Här presenterar vi våra pågående projekt, som drivs av oss och våra samverkanspartners.

ReBorN LIFE - Restoration of Boreal Nordic Rivers

Projektet har en totalbudget på 124 miljoner där Havs- och Vattenmyndigheten​ i stor utsträckning bidrar med den svenska medfinansieringen. Projektet kommer att pågå till och med 2021. I Norrbotten ska delar av Åby-, Byske-, Pite-, Råne- och Kalixälven restaureras och i Västerbotten ska Lögdeälven och de flesta av dess biflöden återställas. Under kommande somrar ska 20-25 grävmaskiner återställa de påverkade vattendragen till ett mycket mer ursprungligt tillstånd.

Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas. Dessutom ska fyra demonstrationsområden tas fram. Dessa kommer att bli utbildningsplatser kring hur god hänsyn ska tas mot vattenmiljöer från skogsbruket. Råneälven kommer få en betydande del av de tilldelade medlen.

 

Abramsåprojektet

För närvarande pågår ett större biotopvårdsprojekt. Det är ett återställningsarbete i Abramsån som sargades hårt vid flottledsrensningarna. Projektet sker i samverkan med Rewilding Lapland, en del av Rewilding Europe, som har gjort ett fantastiskt arbete med att finna finansiering.

Rewilding Lapland har till uppgift att samla in medel för att genomföra praktiska aktiviteter till gagn för naturen och människorna i regionen, sammanställa och sprida information om det vilda djur- och naturlivet i Lappland och kopplingarna till samernas unika kulturarv, samt arrangera möten, diskussioner och utbildningar i syfte att öka förståelsen för denna unika del av Europa. Ni kan läsa mer om dem på rewilding-lapland.com.

Projektet kommer pågå 2016 - 2018. Kontakta Palle Andersson eller Urban Sandberg för vidare information.